Stowarzyszenie

     RAFAEL - Matki Bożej Anielskiej

   


STOWARZYSZENIE RAFAEL- MATKI BOŻEJ ANIELSKIEJ Stowarzyszenie „Rafael” - Matki Bożej Anielskiej jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem. Obecnie działa formalnie jako zrzeszenie świeckie zarejestrowane przez Sąd i wpisane zostało do Krajowego Rejestru Sądownictwa. Stowarzyszenie pozostaje w stałej łączności z Kościołem rzymskokatolickim.


Stowarzyszenie „Rafael”- Matki Bożej Anielskiej, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989r. Nr 20, poz.104 z późn. zmianami), a także postanowień zatwierdzonego Statutu.


Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Zostaje powołane na czas nieokreślony. Podejmuje działania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju, a jej siedzibą jest miasto Tarnów. Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe opiera się na społecznej pracy członków oraz na pracy wolontariuszy.
I. Cele Stowarzyszenia 


Celem Stowarzyszenia jest:


1. Wdrażanie w życie zasad nauki społecznej Kościoła rzymskokatolickiego oraz podejmowanie działań na rzecz odnowy duchowej i moralnej w swoich rodzinach, sąsiedztwie, jak również całej społeczności ludzkiej.


2. Propagowanie, rozpowszechnianie i pogłębianie kultu Najświętszej Maryi Panny- Matki Bożej Anielskiej.


3. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.


4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.


5. Działanie na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży.


II. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1. Organizowanie i prowadzenie zebrań, dyskusji, odczytów, seminariów, konferencji, dni skupienia, rekolekcji oazowych na tematy religijne, a szczególnie znaczenia modlitwy różańcowej.
2. Inicjowanie, organizowanie i wspieranie ruchu pielgrzymkowego w kraju i za granicą.
3. Udział w uroczystościach i świętach kościelnych oraz stałą modlitwę (w miarę możliwości) w intencji Stowarzyszenia i podejmowanych działań statutowych.
4. Uzyskiwanie środków finansowych ze źródeł prawnie dozwolonych.
5. Współpraca z innymi organizacjami i wspólnotami o zbliżonych celach.
6. Stworzenie strony internetowej i jej aktualizacja.
7. Działalność charytatywno-dobroczynna.
8. Organizowanie kolonii, obozu stałego lub innej formy wypoczynku dla dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i kształtowanie postaw wzajemnej solidarności, braterstwa, ożywienia religijnego i tolerancji.
9. Pomoc społeczna i pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
10. Bezpłatna porada prawna, w szczególności z zakresu małżeńskiego prawa kanonicznego.
11. Pogłębienie życia wewnętrznego uczestników, ich formacja liturgiczna, muzyczna i kulturalna, połączona z wypoczynkiem, zajęciami sportowo-rekreacyjnymi i rozrywką.
12. Rozwijanie innych form działalności służących celom statutowym Stowarzyszenia.
Reasumując Stowarzyszenie jest:
• organizacją pozarządową,
• działającą na rzecz dzieci i młodzieży,
• instytucją działającą na rzecz osób zagubionych,
• organizacją pożytku publicznego,
• wspólnotą na rzecz kultu religijnego,
• instytucją działającą na polu pomocy społecznej,
• organizacją działającą na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych,
• zrzeszeniem osób działającym na rzecz pokoju i pojednania oraz dobra społecznego.


III. Organizacja 

Struktura Stowarzyszenia to przede wszystkim dwuosobowy Zarząd, Komisja Rewizyjna, z nadrzędną władzą Stowarzyszenia czyli Walnym Zebraniem Członków. Działalność swoją opiera głównie na szerzeniu kultu Najświętszej Maryi Panny, opartego na nauce Kościoła katolickiego, zgodnie z nauką Chrystusa. W dalszej części będzie dokładnie wyjaśnione i sprecyzowane: -Dlaczego przyjęliśmy nazwę „RAFAEL”,

- Wyjaśnimy skąd kult Matki Bożej Anielskiej,
- Z jakiego powodu Różaniec powinien być tak istotny w życiu każdego człowieka.
Podejmowane działania nakierowane są na pomoc duchowa, materialną i rzeczową osobom i rodzinom potrzebującym oraz na rzecz pielgrzymowania, turystyki, wypoczynku, wychowania dzieci i młodzieży z uwzględnieniem historii, kultury i dobrych obyczajów. Działania nasze mają na celu: porozumienie różnych osób, organizacji i wspólnot.
Organem uprawnionym do reprezentacji jest Zarząd Stowarzyszenia. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie. Ogólnie można powiedzieć, że odpowiedzialność prawną ponosi Zarząd Stowarzyszenia ! To Zarząd ma prawo i obowiązek bieżącego kierowania organizacją, zawierania umów, zatrudniania pracowników. I za wszystkie te działania tylko Zarząd ponosi odpowiedzialność. Warto przy tym pamiętać, że odpowiedzialność cywilna i odpowiedzialność karna w prawie ma tzw. charakter indywidualny, to znaczy – ponoszą ją tylko te osoby, które doprowadziły do szkody, popełniły przestępstwo lub wykroczenie.
Dlatego też zapraszam do Stowarzyszenia jako członków zwyczajnych, którzy nie ponoszą odpowiedzialności, a w miarę swoich możliwości będą wspierać Stowarzyszenie poprzez modlitwę lub/i działać społecznie. Członkiem zwyczajnym może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia. Cudzoziemiec, niezależnie od miejsca zamieszkania może być członkiem Stowarzyszenia na zasadach ogólnych. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd.
Każdy z członków Stowarzyszenia będzie zobowiązany do modlitwy różańcowej. Modlitwa codzienna – minimum jedna dziesiątka różańca dziennie w intencji Stowarzyszenia oraz jeżeli obowiązki pozwalają to udział w Mszy Świętej nieobowiązkowej.
Z Bogiem!
Prezes – Rafał Dec


Darmowa strona www - zrób ją sam!